u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

NATURALNA REKLAMACel zajęć: zapoznanie uczniów z technikami komunikacji stosowanymi w kampaniach reklamowych poprzez przygotowanie kampanii promocyjnej Natury 2000 a także wyrobienie krytycznego spojrzenia uczniów na reklamy.

Cele operacyjne:
Uczeń:
  • wyjaśnia w jaki sposób oddziaływuje reklama,
  • rozwija umiejętność obiektywnej (w tym także krytycznej) oceny przekazu reklamowego,
  • opisuje różnice pomiędzy promocją marki a promocją produktu
  • omawia różne typy reklam (prasowa, internetowa, zewnętrzna, telewizyjna, radiowa, reklama mobilna),
  • rozpoznaje podstawowe techniki stosowane w reklamie,
  • analizuje reklamę pod kątem rozpoznania adresata przekazu medialnego, celów reklamy i zauważenia różnicy pomiędzy przekazywaniem obiektywnych faktów a kreowaniem wizerunku,
  • wie, że reklamy dotyczyć mogą nie tylko produktów i usług ale również niekomercyjnych kampanii społecznych,
  • wykorzystuje wiedzę o przyrodzie i sieci Natura 2000 dla zaprojektowania kampanii promocyjnej,
  • rozwija kreatywność w stosowaniu metod promocyjnych.
Środki: Pomoce dydaktyczne: ok. 6-8 różnych czasopism (mogą być numery archiwalne, każde czasopismo powinno mieć wyraźną grupę odbiorców np. czasopismo dla młodzieży, czasopismo, którego głównymi odbiorcami są mężczyźni np. komputerowe czy motoryzacyjne, czasopismo budowlano-wnętrzarskie, publicystyczne np. tygodnik opinii, czasopisma tzw. kobiece, czasopisma poradnikowe, np. kulinarne, czasopismo muzyczne, podróżnicze, „plotkarskie”) a także papier formatu A4, mazaki, kredki, zestaw ok. 6-8 produktów intensywnie reklamowanych w ostatnim czasie.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.

Miejsce zajęć: sala lekcyjna.

Grupa wiekowa: gimnazjum


Przygotowanie do zajęć

Poproś uczniów o zapoznanie się z formami reklamy prasowej i przyniesienie na zajęcia przykładów reklam. Poproś uczniów, aby przynieśli reklamy najbardziej ich przekonywujące, na przykład najładniejsze, najciekawsze, szokujące lub niosące najwięcej konkretnej informacji. Zwróć uwagę na różnorodne formy reklamy – zarówno te rozpoznawane bezpośrednio przez uczniów jak i formy dodatkowe takie jak np. trudniej rozpoznawalne artykuły sponsorowane czy też różnego rodzaju dodatki do pism (możesz poprosić chętnych uczniów by dowiedzieli się co to jest kampania pozycyjna, kampania typu run of paper, artykuł sponsorski, wklejka, wszywka, reklama trójwymiarowa, papierowa obręcz, sztywna strona, rozkładówka z dodatkowym skrzydełkiem, reklama na rozkładanej okładce ukrytej pod dwoma skrzydełkami strony tytułowej i żeby przynieśli przykłady takich reklam). Poproś, by postarali się znaleźć reklamy odwołujące się do walorów przyrodniczych.

Przebieg zajęć:

Zapisz na tablicy myśl Marka Twaina „Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie”. Zapytaj uczniów czy zgadzają się z tym twierdzeniem, poproś o podanie przykładów takich rzeczy. Po krótkiej dyskusji poproś uczniów, aby rozejrzeli się wokół siebie i poszukali w swoim otoczeniu (a także na sobie czy w swoim plecaku) różnego rodzaju reklam (np. widoczne logo producenta na odzieży czy butach, smycz do telefonu, firmowy notes, długopisy, kalendarz ścienny itp.). Zapytaj z jakimi reklamami zetknęli się w dniu dzisiejszym, w domu, w drodze do szkoły (reklamy w radiu, Internecie, bilbordy reklamowe, ulotki, reklama w prasie, naklejki na przystankach, neony, wystawy sklepowe z reklamami, citylighty, plakaty, reklamowe sms-y). Porozmawiajcie chwilę o roli reklamy we współczesnym świecie, o jej funkcjach oraz o wpływie na zachowanie ludzi.

Następnie poproś uczniów o zaprezentowanie przyniesionych reklam prasowych. Wybierz kilka z nich do dokładniejszej analizy. Zwróć uwagę na te, które odwołują się do przyrody (poprzez hasła, użyte motywy graficzne, odniesienia). Wybierz reklamy, które promują produkt i jednocześnie logo. Zapytaj uczniów, jakie wrażenia wywołują na nich reklamy. Poproś, aby wyrazili je w formie krótkich zdań, opinii (np. batonik smakowicie wygląda, auto jest szybkie, wycieczka jest interesująca). Przedyskutuj z uczniami do kogo kierowana jest dana reklama? Jakimi metodami reklama stara się przekonać odbiorcę? Zapytaj czy istnieje różnica pomiędzy przedstawianiem obiektywnych faktów, a przekazywaniem odczuć i emocji oraz kreowanym przy ich użyciu wizerunkiem? Poproś uczniów, aby rozpoznali na podstawie analizowanych reklam jakich produktów i jakich marek one dotyczą? Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy produktem, marką a właścicielem marki (który często nie jest tożsamy z marką). W tym celu podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy i rozdaj im wybrane reklamowane w ostatnim czasie produkty (zwracając szczególną uwagę na produkty najbardziej popularne i rozpoznawalne – np. słodycze, napoje, gadżety). Zaproponuj, aby uczniowie zanalizowali produkt i jego reklamę, czyli rozróżnili produkt, markę, producenta, zastanowili się to jest głównym odbiorcą produktu kobiety, mężczyźni, dzieci, w jakim wieku, jakiego zawodu itp. do kogo skierowana jest kampanie reklamowa. Poproś przedstawicieli grup o krótkie zaprezentowanie wniosków.

Pokaż uczniom logo Natura 2000. Spytaj ich z czym się to logo kojarzy? Zwróć uwagę, że reklama może dotyczyć nie tylko produktów i usług, ale również idei. Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie jakąś reklamę niedotyczącą kwestii komercyjnych, reklamę społeczną (np. kampanii bezpieczeństwa na drodze, pomocy zwierzętom, sprzątania świata, pomocy ubogim). Jeśli uczniowie nie znają takiej kampanii zaprezentuj im przykłady.

Zaproponuj uczniom przygotowanie kampanii dotyczącej wybranego obszaru Natura 2000 lub sieci jako całości. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy „produktem” (w tym wypadku obszarem o konkretnej nazwie), marką Natura 2000 oraz jej właścicielem (Unia Europejska – rozumiana nie tylko jako instytucja, ale również społeczność, której jesteśmy uczestnikami).

Następnie podziel uczniów na 4-5 osobowe zespoły. Rozdaj lub rozlosuj wśród grup czasopisma, każda grupa otrzymuje magazyn skierowany do innej wyraźnie sprecyzowanej grupy odbiorców np. czasopismo dla młodzieży, publicystyczne (np. tygodnik opinii), czasopismo, którego głównymi odbiorcami są mężczyźni (np. komputerowe czy motoryzacyjne), czasopismo budowlano-wnętrzarskie, czasopisma tzw. kobiece, czasopisma poradnikowe (np. kulinarne), czasopismo muzyczne, podróżnicze, „plotkarskie”. Do każdego czasopisma należy włożyć bądź wkleić czystą kartkę, na której uczniowie będą projektowali reklamę. Możesz także pozostawić dowolność uczniom, aby sami umiejscowili swoją reklamę w wylosowanej gazecie, np. reklama pod okładką, na skrzydełku okładki, albo reklama składająca się z dwóch części zamieszczonych na kolejnych stronach, jednak uczniowie nie mogą zagospodarować łącznie więcej niż jedną stronę A4. Jeśli zdecydujesz, że uczniowie mają przygotować reklamę wybranych obszarów sieci musisz przygotować wcześniej podstawowe informacje nt. tych obszarów (np. wydrukować Standardowe Formularze Danych dla tych obszarów), jeśli młodzież będzie promowała sieć Natura 2000 jako całość, nie potrzebne są dodatkowe materiały.

Zwróć uwagę, aby zespoły mając na uwadze różne analizowane wcześniej formy reklamy prasowej, wybrały najbardziej przekonywujący sposób reklamy oraz by dostosowały reklamę do konkretnej grupy odbiorców. Jeśli uczniowie będą reklamować konkretne obszary wyjaśnij im, że reklama powinna się wyróżniać oraz odnosić się do charakterystycznej cechy danego obszaru. Zwróć uwagę, że reklamy powinny być syntetyczne (nie prezentować zbyt wielkiej ilości informacji) i oryginalne w formie, wykorzystywać logo Natury 2000 oraz zapadające w pamięć hasło. Na wykonanie prac przeznacz ok. 30 minut.

Gdy reklamy są już gotowe zorganizujcie wystawkę prac (zespoły mogą także przekazywać sobie nawzajem swoje prace) tak, aby wszyscy uczniowie mogli się z nimi zapoznać. Ważne, by autorzy nie omawiali swoich prac – reklama powinna mówić sama za siebie. Następnie omówcie przygotowane reklamy. Wspólnie zastanówcie się jakie wrażenia wywołują. Przedyskutujcie na ile przekaz oraz zastosowane formy promocji dostosowane są do odbiorcy oraz jego potrzeb i oczekiwań? Czy przekaz jest wyrazisty i czytelny? Jakie konkretne informacje przekazane są za pomocą reklamy? Czy właściwie wybrano cechę charakterystyczną obszaru? Na zakończenie możesz w formie głosowania wybrać najbardziej pomysłową reklamę i nagrodzić jej autorów.


Pobierz:
  • wszystkie scenariusze pdfScenariusz pochodzi z książki "U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", wyd. ODE Źródła, Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-3-3

Creative Commons License Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska" . Można go rozpowszechniać w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania ich źródła i autorstwa.


Scenariusze


To leży w mojej naturze – O. Bogusiak
Historia ochrony przyrody – G. Świderek
O formach ochrony przyrody w Polsce – G. Świderek, współpraca M. Szyrmer, K. Smolnicki
Różne Strony Ochrony – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Nasza Mapa Natury – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Wszystko, czego nie wiecie o Naturze 2000 – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Drogi do porozumienia – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Naturalna reklama – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Głowa do góry, czyli ptakiem do Europy – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
O ekologach, Naturze 2000 i Rospudzie – G. Świderek
Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku – G. Świderek
Turystyka masowa czy zrównoważona? – G. Świderek

 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.